E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

W roku szkolnym 2018/2019 SP Radwanice przystąpiła do programu „Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień”, którego patronem jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem przewodnim projektu jest tworzenie klimatu zainteresowania i przychylności dla idei wspierania uzdolnień w środowisku oświatowym oraz praca na rzecz istniejącej Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Jako placówka przynależąca do sieci, skoncentrowaliśmy się głównie na tworzeniu odpowiednich warunków sprzyjających odkrywaniu i rozwijaniu potencjału każdego ucznia oraz wspierających jego wszechstronny rozwój (poznawczy, emocjonalny, społeczny, fizyczny i moralny). Cele programu zostały osiągnięte, a program realizowany był zgodnie z przyjętymi założeniami, czyli promował egalitarny charakter wspierania uzdolnień – każdy uczeń rozwija się na miarę własnych możliwości i zgodnie z własnym stylem uczenia się (rozpoznanie stylu umożliwia zakładka „Indywidualni” w dzienniku elektronicznym Librus) oraz systemowość rozwiązań. Szkoła od roku 2018/19 regularnie podejmuje działania, które wpisują się w ideę DSSW. Bierzemy udział w projektach (m.in. „Równi w przyszłość”, „Laboratoria Przyszłości”, „Fabryka marzeń”, „Kąciki prawne”), a uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień podczas zajęć realizujących podstawę programową (innowacje pedagogiczne) oraz na spotkaniach pozalekcyjnych: na kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, indywidualnym toku nauczania, czy zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content