E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień – oferta bezpłatnych zajęć realizowanych w szkole

W roku szkolnym 2018/2019 SP Radwanice przystąpiła do programu „Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień”, którego patronem jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem przewodnim projektu jest tworzenie klimatu zainteresowania i przychylności dla idei wspierania uzdolnień w środowisku oświatowym oraz praca na rzecz istniejącej Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Jako placówka przynależąca do sieci, skoncentrowaliśmy się głównie na tworzeniu odpowiednich warunków sprzyjających odkrywaniu i rozwijaniu potencjału każdego ucznia oraz wspierających jego wszechstronny rozwój (poznawczy, emocjonalny, społeczny, fizyczny i moralny). Cele programu zostały osiągnięte, a program realizowany był zgodnie z przyjętymi założeniami, czyli promował egalitarny charakter wspierania uzdolnień – każdy uczeń rozwija się na miarę własnych możliwości i zgodnie z własnym stylem uczenia się (rozpoznanie stylu umożliwia zakładka „Indywidualni” w dzienniku elektronicznym Librus) oraz systemowość rozwiązań. Szkoła od roku 2018/19 regularnie podejmuje działania, które wpisują się w ideę DSSW. Bierzemy udział w projektach (m.in. „Równi w przyszłość”, „Laboratoria Przyszłości”, „Fabryka marzeń”, „Kąciki prawne”), a uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień podczas zajęć realizujących podstawę programową (innowacje pedagogiczne) oraz na spotkaniach pozalekcyjnych: na kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, indywidualnym toku nauczania, czy zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

W ramach realizowania programu, nasi uczniowie rok rocznie przystępują do konkursu zDolny Ślązak i odnoszą sukcesy – wśród absolwentów SP Radwanice jest niejeden laureat tegoż konkursu.

Na co dzień wspieramy rozwój naszych uczniów oferując im szereg zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia – w skrócie nazywamy je ZRZiU, a oto lista zajęć z roku szkolnego 2023/24:

Rękodzieło – zajęcia, podczas których uczniowie odkrywają przyjemności tworzenia, rozbudzają wyobraźnię, własnymi rękami tworzą nowe, oryginalne dzieła.

Młody konstruktor -zajęcia mają na celu rozwijanie pomysłowości uczniów. Ponadto uczą umiejętności planowania oraz współpracy przy wykonywaniu swoich projektów. Ważnym elementem jest rozwijanie zdolności manualnych, spostrzegawczości i koordynacji ręka – oko. A wszystko to podczas zabawy w budowanie konstrukcji wg własnych koncepcji.

Kółko matematyczne – to zajęcia umożliwiające uczniom zdolnym rozwój twórczego myślenia, poszerzanie ich zainteresowań poprzez opracowywanie matematycznych zadań i gier, kształtowanie umiejętności dostrzegania matematyki w życiu codziennym.

Koło języka rosyjskiego – dla wszystkich, którzy potrafią dostrzec wartości w języku i kulturze wschodnich sąsiadów.

Zajęcia instrumentalno-taneczne, cheerleaderki – zajęcia wspierające rozwój poczucia rytmu, koordynacji ruchowej, które wielopłaszczyznowo wspierają rozwój fizyczny dziecka.

Matematyka bez tajemnic – to zajęcia, które mają na celu wspieranie uczniów zdolnych, rozwijanie ich zainteresowań matematycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie intuicji i wyobraźni. Uczniowie na zajęciach mogą poszerzać swoją wiedzę realizując treści wykraczające poza program nauczania, rozwijać samodzielne i logiczne myślenie. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.

Zajęcia muzyczno-teatralne – to spotkania, podczas których nacisk kładzie się na rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego zdolności twórczych; to zajęcia wprowadzające uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań artystycznych; to także czas, gdy stawia się na współdziałanie i współuczestnictwo w jednym zespole muzycznym; to również aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły (poprzez występy na szkolnych akademiach, konkursach, tworzenie oprawy muzycznej) oraz przygotowanie do dalszego kształcenia muzycznego.

Koło dziennikarskie – to zajęcia, które mają na celu przenieść uczniów w niezwykły świat dziennikarstwa. Nauczyć nie tylko ciekawie pisać, ale również obserwować rzeczywistość. Zauważać i komentować. Cieszyć się kulturą słowa i wypowiedzi. Prasa, radio i telewizja nie będą miały przed uczestnikami tajemnic. A wszystko to opisane zostanie w nowej szkolnej gazetce Brzechwo-niusy.

Zajęcia taneczno-choreograficzne – to zajęcia rozwijające kondycję oraz pamięć dzieci, rytmizują oraz doskonalą koordynację ruchową.

Matematyka od kuchni – to z kolei zajęci dedykowane uczniom starszym, a dokładniej siódmoklasistom. Te dodatkowe zajęcia z matematyki będą odbywają się poza salą lekcyjną, m. in. w kuchni, stołówce, serowarni, w sklepie, wszędzie tam, gdzie można przeprowadzić pomiary i obliczenia. Najważniejszym celem jest aktywizacja uczniów, rozwijanie postawy intelektualnej, wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowaniu uczniów do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym, a jednocześnie spotkania te stanowi platformę służącą propagowaniu zasad zdrowego odżywiania.

Prawidłowa postawa ciała – to zajęcia stawiające na wzmacnianie, rozciągnie i rolowanie mięśni ciała poprzez udział w grach sportowych i zabawach ruchowych, które wiodą do utrzymania prawidłowej postawy ciała. Propagujemy tu aktywność ruchową oraz zachęcamy do uprawiania sportu.

Dodatkowe zajęcia sportowe – propagujemy tu zdrowy styl życia poprzez aktywizowanie uczestników do spędzania czasu na sportowo.

Alfabet na kolorowo – to z kolei zajęcia łączące twórczą pracę artystyczną z utrwalaniem poznanych liter; dedykujemy je pierwszoklasistom.

Podróż dookoła świata – to zajęcia dla uczniów klas młodszych, których celem jest przybliżenie dzieciom charakterystycznych cech każdego kontynentu, w tym fauny i flory, a przede wszystkim przybliżenie portretów żyjących tam ludzi, ich zwyczajów, kultury, odżywiania i dziecięcych zabaw. Zajęcia mają za zadanie propagowanie postawy tolerancji dla odmienności innych ludzi i kultur, postawy otwartości, a także rozbudzanie dziecięcego zainteresowania światem, jako uniwersum społeczno-kulturowym.


Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content