E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

 • 05
  lut
  2020

  Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

  Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe  z dnia 05.02.2020 r.

  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach, zwraca się z prośbą
  o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 

  Przedmiot zamówienia:

  Świadczenie usług dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu gotowych obiadów dla uczniów szkoły.

  Usługi świadczone będą w dni zajęć dydaktycznych.

  O terminie wstrzymania usługi Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż:

  • 1 dzień przed wydarzeniem w przypadku usług świadczonych dla mniej niż 15 osób. 

  Jednorazowe zamówienie może obejmować usługi cateringowe świadczone dla min. 15 osób. 

  Szkoła przy wyborze firmy cateringowej zwraca uwagę na:

  • spełnienie kryteriów w zakresie wymogów sanitarno-higienicznych,
  • wdrożenie zasad GMP i GHP oraz systemu HACCP przez firmę cateringową,
  • jadłospisy,
  • system kontroli jakości,
  • płynność finansową i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczne żywienie dzieci,
  • temperaturę dostarczanych posiłków – jeśli dostarczane są posiłki gorące, ich temperatura w czasie transportu powinna być utrzymana powyżej 65°C. W przypadku, gdy dostarczane są posiłki schłodzone ich temperatura w chwili dostarczenia nie powinna przekraczać 4°C i w takiej samej temperaturze powinny być przechowywane do momentu ich wydania.

  a) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:

  • dostarczania posiłków do szkoły w oparciu o codzienne zamówienia składane przez rodziców, na podstawie menu na cały nadchodzący tydzień (drogą mailową),
   • przygotowania posiłków z użyciem produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, które winny być świeże, przyrządzane tego samego dnia, co świadczenie usługi,
   • przechowywania i przygotowania posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia regulującym, jakie produkty spożywcze i posiłki mogą być udostępniane dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach.
   • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, tj. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w w/w zakresie,
   • bezwzględnego zachowywania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze, określone przez Instytut Żywienia i Żywności,
   • przygotowywania i dostarczania posiłków zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi,
   • przygotowywania posiłków na najwyższym poziomie i standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i zgodnie z normami bezpieczeństwa określonymi w systemie HACCP.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli miejsca produkcji pod względem wymogów Sanepidu i procedur HACCP oraz wglądu do dokumentów na etapie realizacji umowy.

  Dostarczenie zamówionych posiłków:

  • Zamówione posiłki powinny być dowiezione w godzinach wskazanych przez Zamawiającego,
   • Samochody przeznaczone do transportu żywności winny posiadać decyzję o dopuszczeniu pojazdu do przewozu artykułów spożywczych.

   Zapewnienie odpowiedniej obsługi:

  • Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, muszą posiadać książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w kontakcie z żywnością i częstym kontaktem z ludnością. 

  Wymagania dotyczące świadczenia:

  • Usługi cateringowe będą świadczone na najwyższym poziomie, zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
   • Posiłki nie mogą być przygotowane z produktów typu, instant (np. zupy w proszku, sosy w proszku itp.) oraz produktów gotowych (np. mrożone pierogi itp.).

  Uwagi końcowe:

  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przechowywania przez co najmniej 3 dni od daty ostatniego wydarzenia, próbek wszystkich oferowanych potraw, o krótkim okresie przydatności do spożycia, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

  Rozliczenie finansowe z tytułu zamawianych posiłków, będzie odbywać się bezpośrednio pomiędzy rodzicem a firmą cateringową na podstawie ustalonych cen, szkoła w tym zakresie  nie będzie uczestniczyć.

  Lokalizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach:

  ul. Szkolna 14 a, 55-010  Radwanice

   II. Kryteria oceny ofert:

   a) cena – 70%,

   b) opinie o firmie – 30% 

  Termin realizacji zamówienia: – umowa do dnia 30.06.2020 r. lub wcześniejszego rozwiązania w przypadku nie spełniania w/w kryteriów.

  Warunki płatności: rozliczenia finansowe odbywają się tylko i wyłącznie bezpośrednio pomiędzy rodzicem a firmą.

  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

  a) w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia: Urszula Kosmala kierownik-radwanice-szkola@wp.pl

  b) w sprawach proceduralnych: j.w. 

  Sposób przygotowania oferty:

  Uprzejmie prosimy o złożenie oferty obejmującej realizację przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Przesłana oferta powinna zawierać:

  1. Wypełniony formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie wskazanej działalności.
  4. Kopia zezwolenia z Sanepidu na prowadzenie usług cateringowych.  

  Termin przesłania oferty:

  1. Prosimy o złożenie oferty do siedziby Zamawiającego w terminie do 13 lutego 2020 r., do godz. 15:00.
  2. Zamawiający prosi o przysłanie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kierownik-radwanice-szkola@wp.pl 

  Informacje dodatkowe:

  1. Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, który zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania przyczyny.
   1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze oferty. Ponadto wybór danego Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie spradwanice.pl.

  Pliki do pobrania

  załącznik nr 1

  załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content